Om oss


Mangfoldshuset er en ideell, aktivitetsrettet organisasjon med fokus på grasrotarbeid. Organisasjonen skal være et ressurssenter og et HUS som fremmer engasjement og verdsetter et mangfold av kulturer, idéer, verdier og tilhørighet. Ved å legge til rette for kontakt og samhandling vil vi bidra til sosial utjevning og gjøre oss selv og samfunnet bedre i stand til å møte felles utfordringer gjennom felles løsninger.

Mangfoldshuset er partipolitisk og religiøst uavhengig. Stifterne har hentet personlig inspirasjon fra mange ulike kilder (inkludert Fethullah Gülens humanitære prinsipper), men organisasjonen har ingen bindinger til enkeltpersoners politiske, religiøse eller ideologiske interesser selv om disse er knyttet til organisasjonen i form av frivillig engasjement, ansettelsesforhold, tillitsverv eller medlemskap.

Mangfoldshuset har som mål å fremme samarbeid og være en ressurs for enkeltpersoner, grupper og frivillig organisasjoner som ønsker mangfold og inkludering i samfunnet. For å virkeliggjøre målet vil vi la lokaler som eies/leies av Mangfoldshuset disponeres gratis av enkeltpersoner, grupper og frivillig organisasjoner så lenge aktivitetene er åpne for resten av samfunnet.

Mangfoldshuset finnes i Oslo, Trondheim, Drammen, Stavanger, Bergen og Moss. Alle husene har et eget organisasjonsnummer, er selvstendige når det gjelder styre og økonomi og oppnevner hver sin representant til et nasjonalt styre.

Mangfoldshuset er åpent for at det opprettes nye organisasjoner/hus med samme navn. Slike initiativ skal godkjennes før man kan ta i bruk navnet Mangfoldhuset samt logo.

 

Organisasjonsstruktur

Et lokalt Mangfoldshus skal ha ett styre og kan opprette arbeidsgrupper/utvalg etter behov.

Styret velges etter demokratiske prinsipper og er det øverste organet i organisasjonen. Styret skal følge opp organisasjonens interesser lokalt, både internt i virksomheten på Mangfoldhuset og i det offentlige rom. Styret skal koordinere aktivitetene og aktivt støtte arbeidsgrupper/utvalg for å sikre at disse kan drive sin virksomhet med tilstrekkelig frihet og stor selvstendighet. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

Arbeidsgrupper/utvalg er lokale undergrupper som planlegger og gjennomfører aktiviteter i tråd med vedtatte handlingsplaner. Utvalgene opprettes etter skriftlig forespørsel til styret der det beskrives formål,  organisering og planlagte aktiviteter. Lederen av utvalget skal være medlem av organisasjonen. Utvalget er beslutningsdyktig dersom tre eller flere er til stede.

 

Samarbeidspartnere

For å skape de gode opplevelsene og de inspirerende aktivitetene i Moss er vi som en frivillig forening avhengig av gode støttespillere som deler vårt ønske.

[foundry_clients pppage=”5″]